Thông báo số: 439 -TB/HVCTQG về Tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

  15:13 05/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5728

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội