Thông báo số: 482 -TB/HVCTQG về Kết luận cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Quý II - năm 2019

  08:05 14/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3192

  Danh sách các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng: 

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội