THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay

    Tóm tắt: Cách đây hơn 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng mới của toàn dân. Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm qua, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Chính vì vậy, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

  • Các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

    Trong giai đoạn 2015-2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công tác thi đua, khen thưởng đã có bước chuyển căn bản về chất, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020.

  • Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng

    Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025), Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu bài viết “Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng” của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội