THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 • Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng

  Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện tại Hội thảo về công tác thi đua, khen thưởng toàn hệ thống Học việc, Văn phòng Học viện đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. Để hoàn thiện, trình Giám đốc Học viện ký ban hành, Văn phòng đưa Dự thảo quy chế về công tác thi đua khen thưởng lên Website Học viện và trân trọng đề nghị các đơn vị góp ý kiến  cho dự thảo.

 • Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2007-2008

  Hưởng ứng Hội nghị phát động thi đua năm học 2006-2007, các đơn vị tại Trung tâm Học viện đã tiến hành phát động thi đua tại đơn vị và đăng ký các danh hiệu thi đua cho năm học 2007-2008. Văn phòng xin thông báo danh sách các đơn vị đăng ký danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và danh sách các cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2007-2008.

 • Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2006-2007

  Ngày 4-7-2007, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện đã họp thông qua các danh hiệu Lao động tiên tiến, bỏ phiếu bình xét các danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tập thể Lao động tiên tiến, Chiến sĩ Thi đuacấp cơ sở. Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo danh sách tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu trên qua Website của Học viện.

 • Mẫu các văn bản về bình xét danh hiệu thi đua năm học 2006 - 2007

  Nhằm tạo điều kiện tốt cho các đơn vị trong việc bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2006 – 2007, Website Học viện giới thiệu các Mẫu văn bản về  bình xét danh hiệu thi đua năm học 2006- 2007. -    Bản tóm tắt thành tích -    Bản tổng hợp thành tích của các cá nhân

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội