THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 • Thông báo Kết luận họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện

  Ngày 18-8-2010, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã họp, thảo luận bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2009-2010, công tác khen thưởng và một số vấn đề liên quan khác. Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua- khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã kết luận.

 • Thông báo về việc hoãn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tại trung tâm Học viện

  Do đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bận công tác đột xuất nên không thể tiến hành Hội nghị Điển hình tiên tiến tại Trung tâm Học viện vào thời gian: 8h00, ngày 21 tháng 8 năm 2010 như Giấy mời. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng xin thông báo tới tất cả các đồng chí đại biểu, các đồng chí trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Học viện biết.

 • Giấy mời dự Hội nghị điển hình tiên tiến Trung tâm Học viện lần thứ III

  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu, các đồng chí trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Học viện đến dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Trung tâm Học viện lần thứ III. Thời gian: 8 h 00 ngày 21 tháng 8 năm 2010 (thứ Bảy), Địa điểm: Hội trường số 4,  phòng 102 A, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Danh sách cán bộ đi học đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng lao động tiên tiến năm học 2009 - 2010

  Sau ngày 05-8-2010, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã nhận được danh sách cán bộ đi học và có kết quả đạt loại Khá trở lên của các đơn vị. Thừa lệnh Giám đốc Văn phòng Học viện thông báo danh sách các cán bộ đi học đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2009-2010. Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nếu có ý kiến đối với danh sách trên xin gửi tới Thường trực Hội đồng Thi đua qua Phòng Thi đua- Khen thưởng hoặc qua email: thidua@npa.org.vn trước ngày 16 tháng 08 năm 2010 để Giám đốc xem xét, quyết định.

 • Về việc xây dựng báo cáo điển hình tiên tiến Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ III

  Thực hiện công văn số 1806/TĐKTTW ngày 14-7-2010 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc “Xây dựng báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII” và kế hoạch số 07/KH-HVCT-HCQG ngày 10-3-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức “Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ III”, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đề nghị các  đơn vị lựa chọn xây dựng báo cáo các tập thể và cá nhân điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ III.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội