THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Danh sách các đồng chí được truy tặng, tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

    Căn cứ Quyết định số 1299/2006/QĐ-CTN, Quyết định số 1300/2006/QĐ-CTN ngày 23-11-2006, Quyết định số 28/2007/QĐ-CTN ngày 08-01-2007 của Chủ tịch nước về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Độc lập và căn cứ theo Quyết định số 30/2007/QĐ-CTN ngày 08-01-2007của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương lao động. Phòng Thi đua khen thưởng và Truyền thống thông báo danh sách các đồng chí được Chủ Tịch nước truy tặng, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động.

  • Tổ chức phát động và đăng ký thi đua năm học 2006 - 2007

    * Tổ chức, động viên tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký thi đua năm học 2006 -2007.Sau khi tổ chức đăng ký, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện. Hồ sơ gồm: - Biên bản hội nghị phát động phong trào thi đua của đơn vị; - Danh sách và nội dung đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội