THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Tổ chức phát động và đăng ký thi đua năm học 2006 - 2007

    * Tổ chức, động viên tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký thi đua năm học 2006 -2007.Sau khi tổ chức đăng ký, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện. Hồ sơ gồm: - Biên bản hội nghị phát động phong trào thi đua của đơn vị; - Danh sách và nội dung đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội