Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật

  14:27 12/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7995

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Chương trình "Nghiên cứu, đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật", sáng ngày 12/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật".

  PGS,TS Lê Quốc Lý và PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo, có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

                        PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật, bởi lẽ công tác đó có quan hệ trực tiếp đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của cách mạng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

             PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo 

  Nhận thức rõ âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học nghệ thuật, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tại Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ “tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

  Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng),… Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học dành nhiều thời gian trao đổi, nhận diện rõ phương thức, cơ chế, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật.

  Các tham luận đã góp phần làm rõ những biện pháp, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch (thông qua báo, tạp chí xuất bản ở nước ngoài, các trang mạng xã hội,... móc nối với các phần tử cơ hội chính trị ở trong nước, thông qua nhiều con đường), để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm chuyển hóa nước ta theo con đường tư bản, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mục đích là làm mất ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện can thiệp sâu hơn chống phá cách mạng Việt Nam….

  Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật một cách hiệu quả, các tham luận đưa ra nhiều khuyến nghị, trong đó chú trọng vào các nội dung sau: thứ nhất, cần xác định rõ/trúng mục tiêu/nội dung/lĩnh vực cần đấu tranh; thứ hai, cần xác định đúng và trúng đối tượng cần đấu tranh (với chính mình, trong nội bộ và với kẻ địch); thứ ba, từ mục tiêu và đối tượng cụ thể, cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh linh hoạt, phù hợp, v.v…

  Trên cơ sở những ý kiến của chuyên gia trong Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu, chắt lọc và xây dựng báo cáo tổng hợp trình Chủ nhiệm Chương trình và Ban Giám đốc Học viện./.

                                                               Toàn cảnh Hội thảo

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội