Quyết định số: 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  00:00 31/08/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5690

  Tác giả: Tổng biên tập

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội