TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 8, 9 năm 2008

  Chuyển 10 Viện, Tạp chí Lý luận chính trị; từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sang Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đổi tên Viện Xã hội học và tâm lý lãnh đạo quản lý thành Viện xã hội học, Viện Thông tin khoa học thành Trung tâm Thông tin khoa học, Nhà xuất bản Lý luận chính trị thành Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 5/2008

  * Ký quyết định thành lập: Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII; Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức; Ban quản lý lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị giảng dạy. * Thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2008.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 4/2008

  * Thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức * Quyết định kéo dài thời gian công tác cho 26 đồng chí * Quyết định cho PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh thôi giữ chức Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng để làm công tác chuyên môn từ ngày 21 – 4 – 2008 * Phân công PGS,TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện – kiêm  giữ chức Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 03 năm 2008

  * Kiện toàn Hội đồng chỉ đạo, Ban biên tập Ban tin Thông tin những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo); Ban biên tập Bản tin Những vấn đề chính trị – xã hội; phê duyệt các chức danh báo chí Bản tin Thông tin Nhà nước và pháp luật. * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 25 đồng chí. * Quyết định bổ nhiệm  03 đồng chí là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trưởng, Phó các phòng trong Học viện * Quyết định nhận sổ hưu cho 06 đồng chí

 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  Căn cứ Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 02/2007/TTLT–BNV- BTC ngày 24-9-2007 của liên  bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 2793-CV/BTCTW ngày 31-10-2007 hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 3772/BNV- TCBC ngày 27- 12-2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong toàn Học viện:

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội