TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Thông báo về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện

  Thực hiện Quy định 57-QĐ/TW ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề liên quan tới bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện, Giám đốc Học viện yêu cầu Giám đốc các Học viện trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị ở Trung tâm Học viện thực hiện một số việc:

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 11 - 12 năm 2007

  * Tổ chức thành công Hội nghị về công tác tổ chức - cán bộ về các dự thảo quy định thực hiện các văn bản mới của Trung ương. * Quyết định thành lập: Ban Quản lý lớp tiếng Trung Quốc trình độ B; Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thi tuyển phiên dịch tiếng Lào. * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 112 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí chuyển ngạch. * Làm thủ tục cho 05 đồng chí nhận sổ hưu.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 10 năm 2007

  * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 79 đồng chí. * Làm thủ tục để để nhận sổ hưu cho 05 đồng chí: * Bổ nhiệm TS Đỗ Văn Thống, nghiên cứu viên chính Tạp chí Lý luận chính trị làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị. *  Bổ nhiệm lại TS Ngô Huy Đức làm Phó Viện trưởng Viện Chính trị học.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 8/2007

  1.Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực 2.Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực 3.Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp học và cử chủ nhiệm lớp đào tạo giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh...  

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 9 năm 2007

  1. Xây dựng Kế hoạch xét chức danh GS,PGS năm 2007 2. Quyết định thành lập Hội đồng Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 3. Quyết định nâng lương thường xuyên cho 09 đồng chí 4. Làm thủ tục để  04 đồng chí nhận sổ hưu 5. Quyết định cử 04 đoàn ở Trung tâm Học viện đi nghiên cứu thực tế ở nước ngoài...

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 6/2007

  *Quyết định nâng lương thường xuyên cho 20 đồng chí. * Quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí: + PGS,TS Nguyễn Văn Mạnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nhà nước và pháp luật  giữ chức Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật + PGS,TS Trịnh Đức Thảo, giảng viên chính Viện Nhà nước và pháp luật giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật +Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Quý, giảng viên chính Viện Nhà nước và pháp luật giữ chức Ph

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 7/2007

  * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 10 đồng chí * Làm thủ tục để đồng chí Cao Duy Hạ, Nguyên Chánh Văn phòng Học viện nhận sổ hưu * Ra quyết định cử 13 đoàn ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu thực tế ở nước ngoài. Trong đó, có 01 đồng chí ở Trung tâm Học viện đi nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ (đ/c Nguyễn Thiết Thành, Viện Kinh tế chính trị học) * Quyết định điều động nội bộ đồng chí Ng

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 5/2007

  * Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. * Quyết đinh thành lập Ban Quản lý Dự án Thư viện điện tử * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 25 đồng chí * Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đưa cán bộ khoa học đi thực tế dài hạn tại các địa phương

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội