TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 5 năm 2009

  1.Trình Giám đốc ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Cải cách phương pháp, kỹ thuật giảng dạy và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên”; Kế hoạch xét đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 2. Trình Giám đốc ký quyết định thành lập: Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng - đoàn thể thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 4 năm 2009

  1. Trình Giám đốc ký quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị - hành chính ở nước ngoài năm 2009. 2. Thông báo kết quả thi nâng ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, biên tập viên chính và phóng viên chính năm 2008.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 3 năm 2009

  1. Trình Giám đốc Học viện ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị tại Trung tâm Học viện. 2. Trình Giám đốc Học viện ký quyết định chuyển Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Một số hoạt động tổ chức-cán bộ trong tháng 1, 2 năm 2009

  Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả thi nâng ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, biên tập viên chính, phóng viên chính trong hệ thống cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2008. Trình Giám đốc ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 04 đơn vị; Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính; Viện Kinh tế; Viện Chính trị học; Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.  

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ tháng 12 năm 2008

  1. Trình Giám đốc ký quyết định bộ nhiệm 02 đồng chí: Nguyễn Duy Vân - Kế toán viên chính Nhà xuất bản Chính trị – Hành chính - giữ chức Trưởng phòng Tài chính - kế toán kiêm Kế toán trưởng Nhà xuất bản; Nguyễn Thị Hồng Mến - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền - giữ chức Trưởng phòng Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 10 năm 2008

  1. Trình Giám đốc ký quyết định thành lập Khoa Nhà nước và pháp luật thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV. 2. Triển khai kế hoạch thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính, chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2008.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội