TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 02/2007

  * Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn đã họp và xét danh sách các đơn vị đề nghị nâng lương trước thời hạn đủ điền kiện năm 2006 có 42 đồng chí; * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 35 đồng chí; * Quyết định bổ nhiệm 08 đồng chí cấp phòng; * Hoàn chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giảng viên lý luận chính trị năm 2007.  

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 1/2007

  *Quyết định thuyên chuyển 02 cán bộ, công chức: - GS,TS Hoàng Chí Bảo, ủy viên Thường trực chuyên trách Hội đồng khoa học, đến nhận công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương. - PGS,TS Vũ Văn Phúc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, chuyển công tác về giữ chức Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 7/2006

   * Triển khai xét tuyển hồ sơ thi nâng chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2006 gồm 72 đồng chí ở Trung tâm Học viện và các Học viện khu vực. * Hoàn chỉnh hồ sơ phong hàm GS,PGS năm 2006 cho 24 đồng chí: Trong đó có 04 GS và 20 PGS.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 8/2006

  * Quyết định Thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Bộ môn Phương pháp giảng dạy Lý luận chính trị. * Quyết định để 05 đồng chí thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kể từ 01/9/2006. * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 36 đồng chí. * Điều động nội bộ dồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, cán bộ Viện Thông tin khoa học, về nhận công tác tại Viện Văn hóa và phát triển thuộc Học viện.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 10-11- 12/2006

  *Thành lập Hội đồng thi tuyển cán bộ trẻ;Hội đồng thi tuyển cán, bộ, công chức, viên chức; Ban Giám sát Chương tình Học bổng Úc. * Ra quyết định nhận sổ hưu cho 10 đồng chí * Ra quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí cấp Vụ; 26 đồng chí cấp Phòng, Ban * Ra quyết định cử đi đào tạo: 07 đồng chí đi học NCS và 12 đồng chí đi học cao học  

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 10/ 2005

  * Thành lập Vụ Kế hoạch - Tài chính từ 01/10/2005. * Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị trực thuộc Bộ Tài chính, về làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Học viện từ 01/10/2005. * Tiếp nhận và  bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó Trưởng ban Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, về làm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính Học viện, từ 01/10/2005. * Tiếp nhận đồng chí Hoàng Anh Hoàng, Trưởng phòng Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về làm Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính - Ngân sách, Vụ Kế hoạch - Tài chính Học viện, từ 01/10/2005.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 11 năm 2005

  *Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Ngân, giảng viên chính Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Học viện  CTQG Hồ Chí Minh, làm Phó viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Học viện. *Điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, giảng viên chính Viện Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện, về làm Phó vụ trưởng Vụ Các trường chính trị thuộc Học viện. *Bổ nhiệm TS Phạm Hồng Chương, Phó viện trưởng kiêm Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng, giữ chức Phó viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng.

 • Một số hoạt động chính trong công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 12 năm 2005

  * Tiến sĩ Ngô Kim Ngân thôi giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo sau đại học, điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Học viện. * Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện, điều động và bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị thuộc Học viện. * Tiếp nhận mới và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, làm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Kế toán và quyết toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội