Hướng dẫn 04-HD/HVCTQG nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo thành tích năm 2020

  09:16 12/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4236

  Tác giả: TCCB

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội