Công bố Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021–2026”

  16:16 19/07/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5305

  Sáng ngày 19/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026” (Đề án 979) và Văn phòng Đề án 979, cùng quyết định về nhân sự của Văn phòng Đề án 979. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

  Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Vụ Quản lý đào tạo được phân công kiêm nhiệm công tác tại Văn phòng Đề án 979.

  Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ đã công bố các quyết định:

  - Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án 979 gồm 13 đồng chí. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm Đề án. Ban Chủ nhiệm Đề án có nhiệm vụ giúp Giám đốc Học viện quản lý và điều hành việc triển khai Đề án theo đúng mục tiêu của Đề án 979 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Chủ nhiệm Đề án xây dựng Quy chế hoạt động trình Giám đốc Học viện ban hành. Ban Chủ nhiệm Đề án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

  - Quyết định thành lập Văn phòng Đề án 979 thuộc Vụ Quản lý đào tạo. Biên chế Văn phòng Đề án 979 từ 7 đến 9 cán bộ, gồm Chánh Văn phòng Đề án 979 do Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo đặc trách Chánh Văn phòng, hai Phó Chánh Văn phòng Đề án 979 và các chuyên viên. Văn phòng Đề án 979 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chuyên trách. Chánh Văn phòng Đề án 979 có trách nhiệm xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Văn phòng Đề án 979 trình Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Đề án 979 ban hành.

  - Quyết định giao đồng chí Đậu Tuấn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo đặc trách Chánh Văn phòng Đề án 979.

  Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Đề án 979 nhấn mạnh, cùng với Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/5/2019, Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/6/2021 theo Quyết định số 979/QĐ-TTg là hai đột phá quan trọng để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  Để triển khai Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc thành lập Văn phòng Đề án 979 – đầu mối thường trực, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Đề án ở trong và ngoài hệ thống Học viện là hết sức cần thiết.

  Chúc mừng đồng chí Đậu Tuấn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo đặc trách Chánh Văn phòng Đề án 979, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Văn phòng Đề án 979 cần gắn chặt chẽ các hoạt động với Vụ Quản lý đào tạo về mọi mặt, nhanh chóng xây dựng báo cáo rà soát đánh giá toàn bộ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện hiện nay; xây dựng được kế hoạch, lộ trình từng bước, có trọng tâm, trọng điểm với dự toán tài chính rõ ràng, để sớm đưa vào kế hoạch tài chính chung của Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Đề án, lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Học viện phải thường xuyên cộng tác, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần vì công việc chung, vì sự phát triển của Học viện, vì sự đóng góp của trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc trước đây và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp cho Đảng và Nhà nước.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định cho đồng chí Đậu Tuấn Nam

  Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Đề án 979, đồng chí Đậu Tuấn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Chánh Văn phòng Đề án 979 xin hứa trên cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi, đoàn kết, cố gắng, nỗ lực cùng tập thể cán bộ Văn phòng Đề án 979 và Vụ Quản lý đào tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.

  Nhận thức rõ Đề án 979 là một đề án quan trọng, không chỉ Thủ tướng Chính phủ mà các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị rất kỳ vọng vào sản phẩm đầu ra của Đề án, đồng chí Đậu Tuấn Nam mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chủ nhiệm Đề án, sự phối hợp, cộng tác chặt chẽ của các đơn vị trong hệ thống Học viện và sự đồng tâm hiệp lực của cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đề án 979.

  Tập thể lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo tặng hoa chúc mừng đồng chí Đậu Tuấn Nam

  Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/6/2021 theo Quyết định số 979/QĐ-TTg. Mục tiêu chung của Đề án 979 là xây dựng được hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị một cách tổng thể, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, cập nhật và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ./.

  Tác giả: Đức Mạnh & M.H

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội