Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  16:29 21/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4277

  Chủ đề Đại hội: Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục khẳng định, phát huy uy tín, vị thế và bản sắc Trường Đảng tại khu vực Tây Nam Bộ

  Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong các ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

  Tham dự Đại hội có: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II. TS Trần Việt Trường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Đại diện cấp ủy địa phương các phường An Bình, Long Tuyền, xã Mỹ Khánh và 91 đảng viên được triệu tập dự Đại hội.

  Toàn cảnh Đại hội

  Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Thanh Quang trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, nỗ lực vượt khó trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy đã lãnh đạo, ban hành, thực hiện tốt các quy định, quy chế và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác. Cụ thể: Học viện đã chủ động, phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ trong xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các hệ đào tạo, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đào tạo được 99 lớp cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung 43 lớp, không tập trung 45 lớp, hoàn chỉnh 11 lớp (tăng gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ trước - 48 lớp); số lớp bồi dưỡng là 19 lớp, lớp cao học là 17 lớp. Ngoài ra, Học viện còn chủ động liên kết với các địa phương mở các hệ lớp bồi dưỡng ngoài kế hoạch được giao, góp phần giải quyết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương (16 lớp nguồn cấp tỉnh, cấp huyện).

  Hoạt động của Hội đồng Khoa học - Đào tạo được tổ chức ngày càng hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, đánh giá các công trình nghiên cứu bảo đảm tính dân chủ, công khai và khách quan; tạo được những bước đột phá trong việc thông qua bài giảng đối với các giảng viên; tư vấn tốt đối với các đơn vị chuyên môn trong việc hoàn chỉnh các bộ đề thi hết môn hệ cao cấp lý luận chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đối với công chức, viên chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Học viện đã cử 18 đồng chí đi học nghiên cứu sinh, 11 đồng chí đi đào tạo cao học trong và ngoài nước, 24 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 30 viên chức học bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan tâm chỉ đạo mở và cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác. Chính vì vậy, nguồn nhân lực của Học viện dần được nâng dần về trình độ, nhất là trong xây dựng đội ngũ giảng viên (hiện có là 49 người, chiếm 48,5% trên tổng số công chức, viên chức, người lao động).

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trên các mặt xây dựng cơ sở vật chất, hoàn chỉnh bộ máy, công tác nghiên cứu khoa học... Trên cơ sở các ưu điểm, hạn chế của nhiệm kỳ qua và Đại hội đã đưa ra mục tiêu tổng quát và phướng hướng, nhiệm vụ, một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân của Đảng ủy và cấp ủy các cấp, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ tới và nhiệm kỳ tiếp sau, phát triển Học viện Chính trị khu vực IV thật sự trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị trên địa bàn Tây Nam Bộ; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở khu vực Tây Nam Bộ; có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 14 ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Đại hội xác định các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025: (i) Tập trung lãnh đạo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 14 ngày 07-02-2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035; (ii) Tập trung chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới, bổ sung, nâng cao chất lượng bài giảng, các công trình nghiên cứu khoa học, theo các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng tăng số lượng các đề tài và liên kết với các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các đề tài khoa học; (iii) Xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu căn bản của nhiệm vụ chính trị được giao; tạo bước đột phá, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Học viện; tiếp tục tích cực thực hiện các hình thức xã hội hóa, hợp tác công - tư ở những hạng mục, công trình hạng mục đầu tư cơ sở vật chất phù hợp.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội bài bản, nền nếp, đặc biệt là chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội và chỉ đạo Văn kiện cần nhấn mạnh một số kết quả đạt được trong công tác cán bộ, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác xã hội hóa, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35 bước đầu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, lãnh đạo công tác xây dựng cơ sở vật chất và cũng chỉ ra mốt số yếu kém trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học…

  Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 08 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

  Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Đại hội

  Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 tuyên bố hết nhiệm kỳ

   

  Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

  Tác giả: hcma4.hcma.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội