TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

  • Giới thiệu Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2022

    Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2022 được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 15/6/2022 bao gồm 8 Chương, 96 Điều quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2021)

    Ngày Pháp luật (09/11) nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) là ngày kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam, thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, được quy định cụ thể trong Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

  • Niêm yết danh sách cử tri và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

    Niêm yết danh sách cử tri được quy định tại Điều 32 Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, theo đó: Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội