TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

  • Niêm yết danh sách cử tri và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

    Niêm yết danh sách cử tri được quy định tại Điều 32 Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, theo đó: Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

  • Hà Nội công bố mức xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

    Căn cứ các văn bản: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 5151/UBND-KGVX ngày 28/10/2020 của UBND Thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội