Bạn có hài lòng về thông tin cung cấp trên Cổng thông tin của Học viện quốc gia HCM không? Từ 05/09/2017 - 19/12/2019

1. Bạn có hài lòng về thông tin cung cấp trên Cổng thông tin của Học viện quốc gia HCM không ?

Hài lòng
Tạm chấp nhận
Không hài lòng