Việc trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết hồ sơ Từ 07/11/2017 - 29/12/2019

1. Bạn có hài lòng về việc trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết hồ sơ của Học viện không???

Hài lòng ( Kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu)
Chấp nhận được
Không hài lòng (Thông tin chậm, thiếu chính xác, khó hiểu,..)