Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 5-2022

19/12/2022 15:06:25

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 5-2022. Tòa soạn: Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 5-2022

------------------------

KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

3. PHAN THANH KHÔI: Bản chất của chủ nghĩa xã hội khoa học và bài học cho công tác lý luận hiện nay

10. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Đặc trưng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

15. Vai trò, sứ mệnh giai cấp công nhân trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 từ lý luận đến thực tiễn: Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam

20. TRỊNH THỊ XUYẾN - NGUYỄN QUANG CHƯƠNG: Thực hiện dân chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay - vấn đề và giải pháp

26. NGUYỄN THANH BÌNH: Chính sách công và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hoạch định

DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

34. NGUYỄN AN NINH: Phê phán nhận thức sai lệch về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

40. TRẦN THỊ THU HƯƠNG - DƯƠNG THANH BÌNH: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong cuộc đấu tranh với các quan điểm lệch lạc, sai trái nhằm bảo vệ đường lối của Đảng

47. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Bản chất áp bức dân tộc của chủ nghĩa tư bản hiện nay

54. ĐỚI SỸ NAM: Giải pháp nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

61. SAIPHONE PHETBOUNMY: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban đảng thuộc huyện ủy tỉnh Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

66. SOUVANXAY DENGDOUANGTHONG: Giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

 

Tác giả: BBT