Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 2-2023

15/05/2023 13:48:00

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 2-2023. Tòa soạn: Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bia TC CNXH SỐ 2 (24-2022)

Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 1-2023

--------------------

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀO CUỘC SỐNG

3. LUYỆN THỊ HỒNG HẠNH: Một số điểm mới của Đại hội XIII và quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

9. BÙI ĐÌNH PHONG: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong di sản Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng

14. LƯU NGỌC KHẢI - NGÔ THỊ MAI: Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

19. HỒ TRỌNG HOÀI: Chủ nghĩa nhân đạo mác xít - chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị

24. PHAN VIẾT THỊNH - NGUYỄN HOÀNG HIỆP: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về hạnh phúc và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

31. BÙI THỊ NGỌC LAN: Phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu về giai cấp công nhân Việt Nam

36. NGUYỄN AN NINH: Vài kinh nghiệm trình bày chuyên đề “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam”

40. NGUYỄN QUANG BÌNH - LƯU HOÀNG LINH: Phát huy trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

46. ĐINH CÔNG TUYẾN: Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc về văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

52. PHẠM VĂN GIANG: Hoàn thiện cơ chế phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

58. NGUYỄN THANH BÌNH: Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

65. NGUYỄN VÂN HẠNH: Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam

Tác giả: BBT