Mục lục Tạp chí chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 5-2023

24/11/2023 14:53:00

Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 5-2023. Tòa soạn: Tạp chí chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀO CUỘC SỐNG

3. LÊ THẾ PHONG: Cơ sở khoa học và định hướng giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

9. NGUYỄN DƯƠNG HÙNG: Phương hướng xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

16. NGUYỄN THỊ NGA - HOÀNG THU TRANG: Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giải phóng phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay

MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

21. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: “Cái phổ biến” và “cái đặc thù” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

26. LƯU VĂN QUẢNG: Các đặc trưng của thể chế chính trị phương Tây hiện đại và những gợi ý trong hoàn thiện thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay

32. NGUYỄN THỊ THÚY: Đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với một số hình thức tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế hiện nay

39. PHẠM THỊ HOÀNG HÀ - NGUYỄN THỊ HOA: Một số hạn chế trong chính sách an sinh xã hội đối với công nhân Việt Nam trước tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

46. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN - HOÀNG MẠNH CƯỜNG: Đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay

53. NGUYỄN SỸ TRUNG: Phê phán sự coi nhẹ, thành kiến đối với phản biện mang tính xây dựng của đội ngũ trí thức Việt Nam

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

59. NGUYỄN VIẾT THẢO: Chính sách xã hội ở Cuba: thành tựu và những vấn đề đặt ra

66. KHUẤT THỊ THANH VÂN: Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Singapore và ý nghĩa tham chiếu cho Việt Nam

 

Tác giả: VCNXHKH