Công văn 4856-CV/HVCTQG hướng dẫn đánh giá, xếp loại; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài, đề án khoa học và tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2023

03/11/2023 08:21:00