Thông báo số 1941-TB/HCVTQG về kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022

07/03/2023 19:53:00

Danh sách đính kèm: 

Tác giả: BBT