Thông báo số: 2583- TB/HVCTQG về Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023

21/11/2023 08:38:00