Báo cáo thời sự với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

10/03/2023 14:30:00

Chiều ngày 10/3/2023, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo thời sự chính sách với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” bằng hình thức trực tiếp cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K73.A01 đến K73.A18 và bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Hải Phòng cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K73.A19 đến K73.A21. PGS,TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo viên tại chương trình.

Báo cáo về chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, PGS,TS Đặng Quang Định đi sâu làm rõ các nội dung chính gồm: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

1

PGS,TS Đặng Quang Định báo cáo về chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

PGS,TS Đặng Quang Định cho biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với 3 tư cách: một học thuyết, một phong trào, và một chế độ. Trong đó, chủ nghĩa xã hội là một chế độ khi xác lập nên một cơ sở kinh tế, một hệ thống chính trị tạo điều kiện, tiền đề cho sự giải phóng và phát triển con người hiện thực. Việc lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vì: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”. 

Vậy xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hướng đến là gì? PGS,TS Đặng Quang Định nhấn mạnh, đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao; dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hòa bình và hợp tác với các nước trên thế giới. Đó là xã hội thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số nhà giàu.

3

Toàn cảnh chương trình

Tại chương trình, PGS,TS Đặng Quang Định khẳng định các cách thức để xây dựng chủ nghĩa xã hội là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta); đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Phân tích thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua, PGS,TS Đặng Quang Định đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển. Đường lối của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn của đất nước và nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ thực tiễn của thế giới và thời đại. Phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin… Trong đó, PGS,TS Đặng Quang Định đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tác giả: Đức Mạnh & M.H