QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐH 13 CỦA ĐẢNG

  • Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương ba, khóa XIII

    Ngày 5/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  • Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

    Sáng 4/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội