GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện thăm và làm việc tại Đắk Nông

  11:07 08/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2121

  Ngày 06/4/2019, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

  Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XII 2016-2020; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

  Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đắk Nông đã vận dụng hợp lý và có sự sáng tạo về những định hướng lớn trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những thành quả rõ rệt. Đắk Nông đã đẩy mạnh thực hiện “Hai tập trung, Ba đột phá”, xem đây là giải pháp then chốt trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

                               GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

  Từ một tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đến nay diện mạo Đắk Nông đã thay đổi cơ bản. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2018 tăng gấp 4,32 lần so năm 2004. Bình quân thu nhập đầu người năm 2018 so năm 2004 tăng gấp 9,1 lần. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Ngành công nghiệp của tỉnh bước đầu phát triển đúng hướng, hình thành tổ hợp khai thác, chế biến gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phương thức sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực từ canh tác lạc hậu dần chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

  Giải quyết có hiệu quả sức ép tăng dân số của tỉnh mới thành lập; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ được bảo tồn và phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên. Giải quyết hiệu quả và thực chất các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Bước đầu đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh. Quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tiến hành thận trọng. Đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành về nhiều mặt.

                                                         Toàn cảnh buổi làm việc

  Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, gợi mở những cách tiếp cận mới, những chủ trương, giải pháp mới để Đắk Nông tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Đắk Nông, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

  Theo www.nhandan.com.vn

   

  Tác giả: Minh Hằng dẫn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội