Quyết định số 03-QĐ/HVCTQG công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:40 14/02/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 862

  Phụ lục và biểu đính kèm Quyết định số: 03-QĐ/HVCTQG: đề nghị xem tại Trang thông tin nội bộ.

  Tác giả: Vụ KHTC

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội