Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2020

  22:26 12/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3577

  Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chuẩn hóa điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 12/8/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2020 dành cho cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu tại Lễ khai giảng.

  Dự Lễ khai giảng có NGƯT,TS Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Học viện, cùng toàn thể học viên Lớp bồi dưỡng.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện cho biết: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là việc làm rất quan trọng, cần thiết, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Để Học viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, nhất thiết phải có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thực thi công vụ một cách sáng tạo và hiệu quả.

  Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức lớp học, đặc biệt là trong điều kiện tình hình mới hiện nay, PGS,TS Lê Văn Lợi trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Học viện Hành chính Quốc gia trong đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp vụ và tương đương của Học viện. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được Học viện Hành chính Quốc gia hỗ trợ để có thể tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng giúp cán bộ Học viện tiếp thu được nhiều kỹ năng mới, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như kịp thời chuẩn hóa điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

  Để lớp học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, PGS,TS Lê Văn Lợi yêu cầu các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Học viện Hành chính Quốc gia; yêu cầu Ban Tổ chức lớp đảm bảo hoạt động lớp học theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những vướng mắc, đảm bảo cho lớp học đạt kết quả tốt. Đồng thời, đề nghị các học viên nêu cao tinh thần học tập gương mẫu, tích cực, thu xếp công việc, thời gian để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, thời gian đào tạo theo quy định; năng động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia cùng các giảng viên để thảo luận các chuyên đề của chương trình học, trao đổi những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công việc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập

  Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT,TS Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương nói riêng.

  Đồng chí cho biết, thực hiện, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Học viên Hành chính Quốc gia đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, xây dựng các loại hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng phù hợp với các đòi hỏi của tình hình mới và ngày càng phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đối với chương trình của Lớp bồi dưỡng lần này, đây là chương trình đào tạo mới nhất được chỉnh sửa liên quan đến chức trách nhiệm vụ của cán bộ cấp vụ, có vai trò quan trọng trong việc tham mưu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách… thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu các các nội dung về: Tổng quan về năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Chức trách nhiệm vụ và tiêu chuẩn cấp Vụ; Chế độ làm việc và nội dung quản lý nội bộ của cấp Vụ; Kỹ năng tham mưu, hoạch định chính sách; Kỹ năng phối hợp, thuyết phục; Báo cáo chuyên ngành: Vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp vụ trong xây dựng Chính phủ; Cải cách hành chính nhà nước ở bộ, ngành ...

  Lớp học sẽ tiến hành trong thời gian gần 01 tháng. Kết thúc lớp học, học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương./

  Tác giả: Đức Mạnh & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội