Bác Hồ với đồng bào cả nước

Mô tả :

  • Người tạo: sưu tầm
  • Số lượng: 6 ảnh
  • Ngày tạo: 18/01/2018