Hình ảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Mô tả :

  • Người tạo: hcma.vn
  • Số lượng: 0 ảnh
  • Ngày tạo: 12/03/2018