Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với học viên Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III và trồng cây tại Học viện

Mô tả :

  • Người tạo: hcma.vn
  • Số lượng: 0 ảnh
  • Ngày tạo: 12/03/2018