Hình ảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mô tả :

  • Người tạo: nội bộ
  • Số lượng: 4 ảnh
  • Ngày tạo: 17/03/2018