HỌC VIỆN TRỰC THUỘC VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  • Hội thi Giảng viên giỏi Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

    Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/HVCTQG ngày 10/02/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi” lần thứ IV, trong 4 ngày 01, 02, 03 và 06 tháng 7 năm 2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở lần thứ IV năm 2020.