Hội thảo khoa học: Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

  09:36 24/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3517

  Chiều ngày 22/4/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: “Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam”.

  Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước về “Nghiên cứu tổng kết, đánh giá sự vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam”, mã số: KX.02.02/16-20 do PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ nhiệm.

  Dự Hội thảo: Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Trần Minh Trưởng - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; GS,TS. Mạch Quang Thắng - Giảng viên cao cấp, Viện Lịch sử Đảng.

  Tham dự Hội thảo có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Phan Công Khanh - Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; cùng các đại biểu thuộc các đơn vị chức năng, các nhà khoa học thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bình Thuận, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ.

  PGS,TS. Trần Minh Trưởng; GS,TS. Mạch Quang Thắng và TS. Phan Công Khanh đồng chủ trì Hội thảo.

                                                                          Toàn cảnh hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Trần Minh Trưởng nhấn mạnh: Nghiên cứu giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là những vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có giá trị thực tiễn, góp phần làm phong phú thêm giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý nghĩa, phương pháp luận của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các luận cứ khoa học cho Đảng, nhằm tiếp tục vận dụng vào thực tiễn tình hình mới một cách phù hợp và hiệu quả.

  Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung trao đổi và làm rõ các vấn đề sau: (1) Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng vô sản ở các nước tư bản và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; (2) Giá trị, ý nghĩa của sự vận dụng, bổ sung phát triển lý luận Mác - Lênin của Hồ Chí Minh vào việc giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng Việt Nam; (3) Giá trị, ý nghĩa sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh về đảng cộng sản vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; (4) Giá trị, ý nghĩa sự vận dụng, bổ sung phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh vào việc tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng; (5) Giá trị, ý nghĩa bổ sung, phát triển và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam; (6) Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và quan hệ quốc tế đối với cách mạng Việt Nam.

  Kết luận Hội thảo, PGS,TS. Lê Quốc Lý đã đánh giá cao những ý kiến phân tích, tổng hợp, đóng góp của các nhà khoa học; đồng thời, khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của sự bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chắt lọc để phục vụ việc nghiên cứu của đề tài.

  Hội thảo kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tác giả: www.hcma.hcma2.vn; dẫn tin: Mạnh Thắng