Học viện Chính trị khu vực I sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  13:21 20/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5592

  Chiều ngày 14/6/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo Hội nghị.

  Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; PGS,TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

  Thay mặt Ban Giám đốc, PGS,TS Hoàng Văn Hoan trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực công tác: Đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Tổ chức cán bộ; Hành chính hậu cần; Tạp chí và Thông tin khoa học; Thanh tra, pháp chế và công tác Đảng - Đoàn thể.

  Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, trong bối cảnh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung và Học viện Chính trị khu vực I nói riêng đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Học viện Chính trị khu vực I đã chủ động tranh thủ được thời cơ, vượt qua những thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từ việc chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện đổi mới nội dung chương trình đến việc tổ chức, quản lý, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy chế và quản lý học viên. Học viện luôn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức thi hết môn, thi và chấm thi tốt nghiệp, thông báo điểm thi..., đảm bảo công khai, minh bạch và đúng tiến độ theo kế hoạch. Học viện thường xuyên thực hiện dự giờ trực tuyến, coi đây là một kênh thông tin quan trọng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên và học viên, nâng cao chất lượng dạy - học, tăng cường đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, chú trọng tương tác giữa người dạy và người học, giữa học viên với học viên. Học viện đã nghiêm túc tổ chức sơ kết, góp ý điều chỉnh những bất cập của khung chương trình, giáo trình mới. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các khoa chuyên môn chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo; Công tác tổ chức cán bộ đã và đang tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý cho những đơn vị còn thiếu, đồng thời triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo các đơn vị, tuyển dụng nguồn nhân lực cho các khoa chuyên môn. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; đã đón 02 đoàn từ Mỹ và Trung Quốc thăm và làm việc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Học viện luôn chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh khai thác có hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý hành chính điện tử (Egov), triển khai đưa các phần mềm do Học viện Chính trị khu vực I và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang bị vào quản lý trong các lĩnh vực: Quản lý đào tạo, quản lý khoa học, thư viện điện tử,… nhằm quản lý điều hành, cung cấp trao đổi thông tin phục vụ tốt các mặt hoạt động của Học viện; chú trọng phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên...

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế như: Bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị đang trong quá trình kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, gia tăng bài giảng cho giảng viên chưa thực hiện sâu sát và triệt để; việc cử cán bộ đi thực tế có thời hạn ở địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác tham mưu, tổng hợp đôi khi chưa kịp thời; việc triển khai các nhiệm vụ đột xuất còn tồn đọng kéo dài; hoạt động thanh quyết toán tài chính và giải ngân, sử dụng kinh phí còn vướng mắc…

  Hội nghị đã được lắng nghe 6 ý kiến tham luận từ các đơn vị: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng; Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Tạp chí Giáo dục lý luận, Trung tâm Thông tin khoa học. Các tham luận đều nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo. Đồng thời đóng góp, bổ sung, làm sâu sắc thêm nội dung vào dự thảo báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ gắn với mỗi vị trí, vai trò khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung của Học viện: Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đặt ra hiện nay.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Học viện Chính trị khu vực I trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí cũng nhấn mạnh Học viện cần quan tâm, đoàn kết thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (i) tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện I theo Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (ii) tiếp tục xây dựng, tăng cường đội ngũ cán bộ giảng viên, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên số một; (iii) tiếp tục xây dựng, giữ vững, phát huy nền nếp, kỷ cương, môi trường làm việc đặc thù Trường Đảng; (iv) tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với phục vụ đào tạo và gắn với thực tiễn của các địa phương trong khu vực và cả nước; (v) Học viện cần làm tốt công tác thông tin, công tác văn phòng, công tác hành chính, tài chính, hậu cần để phục vụ tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học... Đồng chí tin tưởng Học viện Chính trị khu vực I sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong năm 2019 và những năm tới.

      PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định Học viện Chính trị khu vực I sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo này trong các Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết Ban Giám đốc để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Học viện cần tập trung triển khai thực hiện: Thứ nhất, về công tác Tổ chức - cán bộ: Hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các đơn vị; thực hiện công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên cho các đơn vị giảng dạy; tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa giảng viên đi thực tế tại các địa phương; Thứ hai, về công tác Đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng: Xây dựng kế hoạch đào tạo giảng dạy; xây dựng hướng dẫn tự học, đánh giá rèn luyện học viên, hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh năm 2019; hoàn thiện đề cương tài liệu giảng dạy và hệ thống câu hỏi thi hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác với bộ, ngành, địa phương; Thứ tư, về Tạp chí, thông tin khoa học: Tiếp tục thúc đẩy phát triển văn hóa đọc để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thay đổi thói quen tư duy lạc hậu; Thứ năm, công tác Hành chính - hậu cần: Xem xét việc điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp hơn để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên; Thứ sáu, công tác Thanh tra, pháp chế: Tập trung kiểm tra việc chấp hành, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân theo các quy định, quy chế của Học viện; Thứ bảy, công tác Đảng, đoàn thể: Rà soát hoạt động của các chi bộ, tổ chức nghỉ mát cho cán bộ, viên chức, người lao động Học viện... Đồng chí cũng mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện sẽ tiếp tục đồng lòng cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019./.

  Tác giả: Theo www.hcma1.hcma.vn; dẫn tin: Minh Hằng