Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện Chính trị khu vực IV giai đoạn 2015-2020

  10:23 21/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3516

  Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020-2025, được sự thống nhất của Ban Giám đốc Học viện, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ngày 18/5/2019, Học viện Chính trị khu vực IV đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

  Hội nghị nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Học viện, qua đó động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Theo báo cáo tổng kết thi đua, trong 05 năm qua, Học viện đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp trên phát động, với mục tiêu, nội dung tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học viện chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, gắn danh hiệu thi đua với quyền lợi của các đối tượng tham gia thi đua; xét tặng các danh hiệu thi đua đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, nghiêm túc; từng bước thực hiện “khen trúng, thưởng xứng” cho các đối tượng tham gia thi đua.

   Đầu mỗi năm học, Giám đốc Học viện phát động phong trào thi đua, theo đó, có 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV tặng hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

  Hội nghị đã tuyên dương 05 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và trao giấy khen cho 04 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19.

  Từ thực tiễn tình hình của Học viện Chính trị khu vực IV, thay mặt lãnh đạo Học viện, NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

  1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trọng tâm, phù hợp đối tượng và mục tiêu đề ra, vừa đảm bảo tính khoa học vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn.

  2. Từng bước nâng cao về số lượng và chất lượng nhiệm vụ khoa học. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực để chủ trì, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là tham gia các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và liên kết với địa phương; hình thành nhóm các nhà khoa học có năng lực và đam mê nghiên cứu khoa học.

  3. Xây dựng được tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đầy đủ các đơn vị khoa, ban, phòng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

  4. Xây dựng cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của khu vực Tây Nam Bộ; triển khai và thực hiện lộ trình xây dựng nhà điều hành của Học viện, sớm đưa vào vận hành.

  5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, cụ thể hóa vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, học viên; cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 35 là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhất là đối với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.

  6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận bằng các hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác “xã hội hóa” trong việc tham gia thực hiện công tác dân vận./.

  Tác giả: www.hcma4.hcma.vn