Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  08:09 21/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1254

  Ngày 18/12/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có TS Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực III, có PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện.

  PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có TS Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực III, có PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thay mặt Ban chủ trì Hội nghị, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, bất cập trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực: công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức - cán bộ; công tác hành chính - hậu cần; công tác kế hoạch - tài chính; công tác thanh tra; công tác thông tin khoa học và tạp chí; công tác Đảng, Đoàn thể. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, nguyên nhân của hạn chế, bất cập; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể của năm 2021. Theo đó yêu cầu: Quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên tất cả các mặt công tác. Phối hợp có hiệu quả với các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban, ngành Trung ương, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, thủ trưởng và cấp ủy đơn vị; đẩy mạnh đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, chủ động tổ chức khắc phục những hạn chế của năm 2020 và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác; chú trọng đánh giá, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm; đề xuất điều chỉnh các nội quy, quy chế đã ban hành và ban hành mới các văn bản cho phù hợp với thực tế của Học viện.

  TS Đoàn Tuấn Anh - Chủ tịch công đoàn Học viện đã Báo cáo thực hiện dân chủ ở Học viện. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Những kết quả đạt được đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế để dân chủ ngày càng trở thành động lực quan trọng, phát huy sự đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển Học viện.

  Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hồ Phước Tiến - Đại diện Ban Thanh tra nhân dân, đã Báo cáo kết quả thanh tra năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của công tác thanh tra năm 2021. Hội nghị đã nghe các tham luận của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Thay mặt Ban chủ trì Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện đã giải trình những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động ở các đơn vị thuộc Học viện.

  PGS,TS Dương Trung Ý phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện chính trị khu vực III đạt được trên tất cả các mặt công tác trong năm 2020, nhất là việc chủ động trong phòng, chống dịch Covid 19; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Công tác đào tạo đã có sự chủ động, chuyển hướng về phương thức tổ chức hoạt động đào tạo thích ứng với đại dịch Covid 19; Học viện đã tập trung thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng việc cập nhật, bổ sung những nội dung, quan điểm mới, những kiến thức thực tiễn để nâng cao chất lượng bài giảng; gắn với thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Các đề tài cấp cơ sở hướng trọng tâm vào việc phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện và góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Học viện chính trị khu vực III cần đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn và những yêu cầu mới đặt ra trong năm 2021 để xây dựng và hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác tổng thể, tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, có tính đến phương án ứng phó kịp thời với những diễn biến mới trên thế giới và trong nước, nhất là đối với đại dịch Covid 19. Sớm có kế hoạch cụ thể đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III. Chú trọng đổi mới hoạt động quản lý, xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa trường Đảng, xây dựng Học viện Chính trị khu vực III xứng đáng là Trường Đảng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo kỷ cương, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, v.v..

  Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, PGS,TS Dương Trung Ý yêu cầu Học viện Chính trị khu vực III cần chú trọng xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Cấp ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy được quy định, hoàn thiện hệ thống vị trí, việc làm trong toàn Học viện, đảm bảo khoa học, đủ nguồn nhân lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ; sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có; đồng thời tăng cường phối hợp, mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong hệ thống Học viện và các cơ quan khoa học bên ngoài, lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học để nâng cao uy tín của Học viện, v.v..

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Đoàn Triệu Long - Quyền Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Gám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Học viện chính trị khu vực III. Tổng kết hội nghị, đồng chí Quyền Giám đốc đã khái quát những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và yêu cầu trong năm 2021 các đơn vị và cá nhân trong toàn Học viện phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương hướng, giải pháp đề ra tại Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện. Trong đó cần phải đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về số lượng và chất lượng; tuân thủ nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, ứng xử đúng chuẩn mực của văn hóa trường Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tăng cường đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát trên tất cả các mặt công tác.

  Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo đã công bố các quyết định và trao bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong năm 2020.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thay mặt Ban chủ trì Hội nghị, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, bất cập trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực: công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức - cán bộ; công tác hành chính - hậu cần; công tác kế hoạch - tài chính; công tác thanh tra; công tác thông tin khoa học và tạp chí; công tác Đảng, Đoàn thể. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, nguyên nhân của hạn chế, bất cập; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể của năm 2021. Theo đó yêu cầu: Quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên tất cả các mặt công tác. Phối hợp có hiệu quả với các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban, ngành Trung ương, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, thủ trưởng và cấp ủy đơn vị; đẩy mạnh đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, chủ động tổ chức khắc phục những hạn chế của năm 2020 và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác; chú trọng đánh giá, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm; đề xuất điều chỉnh các nội quy, quy chế đã ban hành và ban hành mới các văn bản cho phù hợp với thực tế của Học viện.

  TS Đoàn Tuấn Anh - Chủ tịch công đoàn Học viện đã Báo cáo thực hiện dân chủ ở Học viện. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Những kết quả đạt được đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế để dân chủ ngày càng trở thành động lực quan trọng, phát huy sự đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển Học viện.

  Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hồ Phước Tiến - Đại diện Ban Thanh tra nhân dân, đã Báo cáo kết quả thanh tra năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của công tác thanh tra năm 2021. Hội nghị đã nghe các tham luận của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Thay mặt Ban chủ trì Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện đã giải trình những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động ở các đơn vị thuộc Học viện.

  PGS,TS Dương Trung Ý phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện chính trị khu vực III đạt được trên tất cả các mặt công tác trong năm 2020, nhất là việc chủ động trong phòng, chống dịch Covid 19; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Học viện chính trị khu vực III tiếp tục có phương án ứng phó kịp thời với những diễn biến mới trên thế giới và trong nước, nhất là đối với đại dịch Covid 19; đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn và những yêu cầu mới đặt ra, xây dựng và hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác tổng thể năm 2021, tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Sớm có kế hoạch cụ thể đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III. Chú trọng đổi mới hoạt động quản lý, xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa trường Đảng, xây dựng Học viện Chính trị khu vực III xứng đáng là Trường Đảng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Đoàn Triệu Long - Quyền Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Gám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Học viện chính trị khu vực III. Tổng kết hội nghị, đồng chí Quyền Giám đốc đã khái quát những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và yêu cầu trong năm 2021 các đơn vị và cá nhân trong toàn Học viện phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương hướng, giải pháp đề ra tại Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện. Trong đó cần phải đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về số lượng và chất lượng; tuân thủ nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, ứng xử đúng chuẩn mực của văn hóa trường Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tăng cường đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát trên tất cả các mặt công tác.

  Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo đã công bố các quyết định và trao bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong năm 2020.

  Tác giả: BBT; ảnh: hcma3.hcma.vn