Hội thảo khoa học: Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu, giảng dạy (hình thức trực tuyến)

  12:22 27/08/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8481

  Chiều ngày 25/8/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu, giảng dạy. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

  Tham dự Hội thảo, tại các điểm cầu về phía Đại học An ninh nhân dân có: Thiếu tướng, PGS,TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Thượng tá, TS Lê Thị Hiền Lương, Trưởng Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội - nhân văn; Đại tá, PGS,TS Đặng Ngọc Toàn, Trưởng khoa K3; Thượng tá, PGS,TS Văn Đức Giao, Trưởng khoa K6; Trung tá, Trương Hải Triều, Phó Trưởng khoa K8.

  Tại điểm cầu Học viện Lục quân có Đại tá, TS Đào Văn Minh, Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đại tá, PGS,TS Nguyễn Trường Sơn, Chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Thiếu tá, TS Hoàng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm bộ môn, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực IV có TS Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc; TS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; TS Đoàn Ngọc Báu, Trưởng Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công. Về phía Học viện Chính trị khu vực III có TS Nguyễn Bình Đức, Trưởng Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II có PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II (tại mỗi điểm cầu của từng cá nhân).

  PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội thảo trực tuyến

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hệ thống các Văn kiện thể hiện nhiều điểm mới toàn diện, nổi bật trên nhiều mặt, nhấn mạnh quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận và sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước của Đảng. Trên tinh thần đó, PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Hội thảo khoa học này là diễn đàn tập hợp những bài viết của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý, các giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện về những quan điểm, chủ trương mới của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII để vận dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy nói chung; nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng.

  Trong khuôn khổ của Hội thảo, ngoài những nội dung được các tác giả đề cập trong bài viết, PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi xoay quanh 08 vấn đề sau: (1) Vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; (2) Vấn đề phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ; (3) Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; (4) Các vấn đề chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; (5) Vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa; (6) Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (7) Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; (8) Một số kinh nghiệm vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị.

  Hội thảo được chia là 2 phiên: Phiên toàn thể và phiên chuyên đề (gồm 03 chuyên đề) để bàn luận sâu hơn từng mảng nội dung của Hội thảo.  Cụ thể: Phiên toàn thể: Những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phiên chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Quán triệt những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng - an ninh - đối ngoại trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy; Chuyên đề 2: Vận dụng quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục vào nghiên cứu, giảng dạy; Chuyên đề 3: Vận dụng quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng về hệ thống chính trị vào nghiên cứu, giảng dạy.

  Mở đầu phiên toàn thể, trong phần trình bày tham luận của mình, TS Võ Thành Khối, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II khẳng định: cần tập trung quán triệt và vận dụng quan điểm của Đại hội lần thứ XIII vào “khơi dậy ở một tầm cao mới khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh”. Trong quá trình quán triệt và vận dụng phải chú trọng phân tích, làm rõ 03 khía cạnh sau: (1) Cần khẳng định khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Không lặp lại căn bệnh chủ quan, duy ý, dự báo đầy đủ và làm rõ những thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện khát vọng; (3) Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước của toàn xã hội, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị.

  Tiếp theo là các tham luận đến từ các tác giả: Thiếu tướng, PGS,TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; TS Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Nguyễn Phương An, Giảng viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II; TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II… Các tham luận đã thể hiện sâu sắc tinh thần của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chỉ rõ những điểm mới và sự vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: việc quán triệt, vận dụng quan điểm chỉ đạo xây dựng Đảng về tư tưởng trong Văn kiện vào quá trình “tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay; Mục tiêu phát triển đất nước trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam... Bên cạnh đó, phiên toàn thể còn được lắng nghe thêm nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, đầy nhiệt huyết đến từ các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tổng kết phiên toàn thể tại Hội thảo trực tuyến

  Tổng kết phiên toàn thể, TS Nguyễn Thị Tuyết Mai nhấn mạnh: Hội thảo đánh giá cao chất lượng của 4 bài tham luận và 7 ý kiến thảo luận. Phiên toàn thể diễn ra trong không khí cởi mở, các ý kiến phát biểu chất lượng, bổ ích. Đây sẽ là nguồn tài liệu giá trị phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Chính trị khu vực II.

  Sau khi kết thúc phiên toàn thể, Hội thảo tiếp tục đến với phiên chuyên đề (gồm 03 chuyên đề, theo hình thức trực tuyến). Tại Phiên chuyên đề 1, Hội thảo được lắng nghe 6 tham luận cùng 8 lượt ý kiến thảo luận. Các tham luận cơ bản xoay quanh chủ đề “Quán triệt những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng - an ninh - đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy”. Các tham luận trình bày một cách ngắn gọn nhưng đi đúng trọng tâm, giải quyết sâu sắc những vấn đề mà Hội thảo đặt ra.

  Phiên chuyên đề 2: “Vận dụng quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa – giáo dục vào công tác nghiên cứu, giảng dạy” (hình thức trực tuyến)

  Tại Phiên chuyên đề 2, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục. Trong đó có nhiều tham luận nhấn mạnh đến các vấn đề quan trọng của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, mối quan hệ giữa văn hóa - con người, các quan điểm về đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ. Với 6 tham luận cùng 7 ý kiến trao đổi thảo luận, Hội thảo là cơ hội chia sẻ, trao đổi sâu về quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII. Trong khuôn khổ thời gian có hạn, đồng thời các đại biểu không có điều kiện gặp gỡ trực tiếp để trao đổi sôi nổi hơn. Tuy nhiên, Hội thảo đã thu được thành công nhất định, các chuyên đề này sẽ là sự gợi mở để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các nội dung của Hội thảo.

  Tại Phiên chuyên đề 3, Hội thảo được lắng nghe 5 bài tham luận cùng 4 lượt ý kiến thảo luận đến từ các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài Học viện. Hội thảo đã hệ thống đầy đủ các quan điểm của Đảng về hệ thống chính trị. Đây là một trong những nội dung quan trọng của các trường chính trị và các Học viện. Trong chuyên đề này Hội thảo đã được lắng nghe các vấn đề về đạo đức công vụ, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, phân cấp phân quyền giữa Trung ương và địa phương…. Những ý kiến đóng góp đều rất sâu sắc mang đến nhiều trải nghiệm và làm rõ thêm nhiều nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Như vậy, với hơn 80 tham luận gửi đến Hội thảo cùng 2 phiên làm việc nghiêm túc, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ 5 vấn đề:

  Một là, một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng về tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, về những nhiệm vụ trọng tâm và đột phát chiến lược, về quan điểm chỉ đạo, về phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…

  Hai là, vận dụng quan điểm chỉ đạo của Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

  Ba là, đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, khẳng định giá trị của Cương lĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Bốn là, các vấn đề về dân chủ, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, về xây dựng giai cấp công nhân, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

  Năm là, làm rõ việc vận dụng quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

  Tổng hợp tất cả những ý kiến đóng góp trong Hội thảo sẽ được Ban tổ chức cập nhật, hoàn thiện kỷ yếu, trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy.

  Hội thảo kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tác giả: Theo www.hcma2.hcma.vn