Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Bản tin Thông tin công tác trường chính trị số 02-2018.

Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; để chuẩn bị cho việc ...

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, trong các ngày từ 21-22/9/2018, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...

Thực hiện kế hoạch làm việc năm 2018, trong các ngày 14, 15/9/2018, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...