CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN

 • Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện thường kỳ tháng 8-2021

  Chiều ngày 19-8-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 8-2021. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

 • Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7-2021

  Sáng ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7-2021. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

 • Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW

  Chiều ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26-3-2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương (Quy định số 215-QĐ/TW) đã họp cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26-3-2009 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.

 • Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tháng 6-2021

  Chiều ngày 29-6-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ 6-2021; Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị.

 • Chi bộ Viện Triết học tổ chức sinh hoạt chuyên đề

  Thực hiện nội dung sinh hoạt thường kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Viện Triết học, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 25/6/2021 Chi bộ Viện Triết học tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên thông qua nghiên cứu, học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Phạm Tất Thắng – Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Học viện, Phó Chánh văn phòng Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội