Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2020

  16:39 23/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1373

  Sáng ngày 22/6/2020, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2020.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng. Dự Lễ khai giảng có đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện và toàn thể các đồng chí đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện.

  Tại Lễ khai giảng, đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện đã công bố Quyết định về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2020 và Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý lớp.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

  Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; góp phần trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn cách mạng nhiều năm qua cho thấy tầm quan trọng của công tác này. 

  Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua Đảng ủy Học viện và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc luôn đặt công tác xây dựng Đảng, giáo dục tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm; hàng năm luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đảng viên mới, quần chúng ưu tú nói riêng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của các cơ quan, đơn vị.

  Tại Lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam....

  Cuối khóa bồi dưỡng, các học viên tham gia đầy đủ thời gian học tập và hoàn thành bài thu hoạch sẽ được Đảng ủy Học viện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng./.

  Tác giả: Ảnh: VPĐU; tin: Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội