Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  18:29 15/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1390

  Sáng ngày 15/10/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên Học viện. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Học viện.

  Tại hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã báo cáo khái quát về quá trình tổ chức, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III; quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị

  Thông báo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, tính tới ngày 30/6/2020, toàn bộ 33/33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, đảm bảo theo đúng tiến độ và tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện – đây là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nhờ quá trình chuẩn bị bài bản, khoa học và đúng quy định, trong các ngày 4-5/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí theo đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện; đồng chí Nguyễn Duy Bắc và đồng chí Hoàng Phúc Lâm được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; bầu Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ gồm 6 đồng chí trong đó đồng chí Dương Trung Ý là Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

  Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định, Đại hội đã quán triệt và thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

  Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo… Trong đó, tỷ lệ đổi mới cấp ủy đảm bảo và vượt so với các yêu cầu đề ra của Trung ương và của Đảng ủy Học viện. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử  thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; thực hiện theo đúng yêu cầu, quy định quy trình nhân sự 5 bước theo quy định của Trung ương.

  Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Đảng ủy Học viện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quan tâm…. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Học viện đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động, bảo đảm để vừa thực hiện tốt chủ trương "giãn cách  xã hội", phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

  Cán bộ, đảng viên dự Hội nghị 

  Nhấn mạnh những nội dung trọng yếu trong mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, với Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”; với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết toàn khóa gồm các mục tiêu: (i) Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Học viện; (ii) Nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; (iii) Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng các chi bộ, Đảng bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; (iv) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó với đảng viên và quần chúng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; (v) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ để góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

  Qua tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu và thấy rõ hơn những kết quả, thành tích đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020; nắm được những nội dung trọng yếu về mục tiêu, phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, làm cơ sở vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội