DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

  • Nhận diện một số xu thế trong thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay

    Thế giới ngày nay đang thay đổi mau lẹ, rất khó đoán định, đặt ra hàng loạt thách thức đối với chiến lược đối ngoại của các quốc gia. Để tiếp tục góp phần đắc lực vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước, nền ngoại giao Việt Nam cần kịp thời xử lý một số tiêu điểm lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay.

  • Cuba: Sáu mươi năm kiên định và sáng tạo mở đường cách mạng

    Tháng 1- 2019, nhân dân Cu-Ba và các lực lượng cộng sản, cánh tả, tiến bộ trên thế giới kỷ niệm 60 năm Ngày thắng lợi cách mạng Cu-Ba (1-1-1959-1-1-2019). Trong lịch sử thế giới hiện đại, cách mạng Cu-Ba và "Hòn đảo Tự do" này là một trong số các cuộc cách mạng và quốc gia xã hội chủ nghĩa được cả thế giới quan tâm nhiều nhất, bởi 60 năm qua, Đảng và toàn dân Cu-Ba luôn kiên định và sáng tạo mở đường cách mạng chống đế quốc, giải phóng đân tộc, thực hành chủ nghĩa quốc tế chân chính, xây dựng chủ nghĩa xã hội, gợi mở các phương án thay thế chế độ tự do tư bản chủ nghĩa...bất chấp những thử thách nghiệt ngã của lịch sử. Thế giới luôn ghi nhận từ "quốc đảo Ca-ri-bê" nhiều thắng lợi to lớn mang ý nghĩa mở đường đã được nhân dân Cu-Ba thực hiện thành công.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội