DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 • TS Nguyễn Văn Tài: "Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: đổi mới và phát triển"

  Hiện nay, Thư viện của Học viện có 30 nghìn đầu sách về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, sách chính trị, xã hội với số lượng hàng vạn bản phục vụ cho gần 1.000 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, hơn 1.000 học viên học tập trung và tại chức. Thư viện có quan hệ trao đổi tư liệu sách báo với các thư viện chuyên ngành khác của các trường đại học và các viện nghiên cứu, là thành viên của Hiệp hội Thư viện Việt Nam....  

 • Phát biểu của Giám đốc Học viện tại Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2006

  ..Càng vinh dự và tự hào về nghề nghiệp trồng người cao quý, chúng ta càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm vẻ vang và nhiệm vụ nặng nề của người giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong điều kiện mới, yêu cầu của đất nước đòi hỏi chúng ta phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức...

 • Bài phát biểu của Giám đốc Học viện tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tạp chí Lý luận chính trị và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

  Để tiếp tục đổi mới Tạp chí theo tinh thần Nghị quyết số 52 và Quyết định số 149 của Bộ Chính trị mà lãnh đạo Học viện đã nhiều lần quán triệt đến cán bộ, công chức, Tạp chí Lý luận chính trị cần đổi mới cơ cấu nội dung các chuyên mục và hình thức trình bày nhằm phản ánh nhanh chóng, kịp thời kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học, cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, thiết thực góp phần vào quá trình xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình mới, vào Chiến lược hoạt động khoa học 10 năm (2005- 2015) của Học viện, trong đó có chương trình nghiên cứu các đề tài trọng điểm nhiều tập về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Báo cáo đề dẫn "Xây dựng đội ngũ khoa học kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Chính trị Quốc gia trong thời kỳ mới"

  Trong hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Học viện đã đào tạo cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ lý luận chính trị; cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Học viện luôn thực hiện tốt chức năng là công cụ tổ chức và tư tưởng của Đảng. Với những thành tích đó, Học viện đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, và gần đây nhất là danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

 • Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2005

  Với tinh thần đoàn kết, xây dựng, Hội nghị khẳng định quyết tâm cùng toàn thể cán bộ công chức Học viện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2006 và Nghị quyết của Bộ chính trị, tiếp tục xây dựng Học viện vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của cả nước, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

 • Bài phát biểu tại Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2004

  ...Trách nhiệm và nhiệm vụ thật khó khăn, nhưng chúng ta phải hoàn thành và hoàn toàn có năng lực hoàn thành tốt bởi mấy yếu tố sau đây. Một là chúng ta có sự chỉ đường của một Đảng dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và trí tuệ đã từng khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay. Hai là chúng ta có kho tàng thực tiễn sáng tạo rộng lớn của hàng chục triệu nhân dân đã từng tạo động lực sinh động cho tư duy lý luận Việt Nam vận động ngang tầm với những yêu cầu của dân tộc và thời đại. Ba là chúng ta có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đông đảo, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, sẵn sàng đào tạo các thế hệ đàn em kế tục sự nghiệp giáo dục lý luận. Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta hãy quyết tâm khai thác, phát huy thật tốt những yếu tố quý báu nêu trên để biến thách thức trí tuệ và yêu cầu chính trị này thành cơ hội đưa công tác giáo dục đào tạo của Học viện lên trình độ phát triển cao hơn.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội