DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 • GS,TS Lê Hữu Nghĩa: " Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam"

  Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí tham gia phong trào yêu nước từ năm 1926. Năm 1928, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1930, đồng chí trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Năm 1931, đồng chí là Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 4 năm đó, đồng chí bị địch bắt và kết án 20 năm tù cầm cố, lần lượt bị giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo....

 • TS Nguyễn Văn Tài: "Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: đổi mới và phát triển"

  Hiện nay, Thư viện của Học viện có 30 nghìn đầu sách về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, sách chính trị, xã hội với số lượng hàng vạn bản phục vụ cho gần 1.000 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, hơn 1.000 học viên học tập trung và tại chức. Thư viện có quan hệ trao đổi tư liệu sách báo với các thư viện chuyên ngành khác của các trường đại học và các viện nghiên cứu, là thành viên của Hiệp hội Thư viện Việt Nam....  

 • Phát biểu của Giám đốc Học viện tại Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2006

  ..Càng vinh dự và tự hào về nghề nghiệp trồng người cao quý, chúng ta càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm vẻ vang và nhiệm vụ nặng nề của người giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong điều kiện mới, yêu cầu của đất nước đòi hỏi chúng ta phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức...

 • Bài phát biểu của Giám đốc Học viện tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tạp chí Lý luận chính trị và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

  Để tiếp tục đổi mới Tạp chí theo tinh thần Nghị quyết số 52 và Quyết định số 149 của Bộ Chính trị mà lãnh đạo Học viện đã nhiều lần quán triệt đến cán bộ, công chức, Tạp chí Lý luận chính trị cần đổi mới cơ cấu nội dung các chuyên mục và hình thức trình bày nhằm phản ánh nhanh chóng, kịp thời kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học, cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, thiết thực góp phần vào quá trình xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình mới, vào Chiến lược hoạt động khoa học 10 năm (2005- 2015) của Học viện, trong đó có chương trình nghiên cứu các đề tài trọng điểm nhiều tập về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Báo cáo đề dẫn "Xây dựng đội ngũ khoa học kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Chính trị Quốc gia trong thời kỳ mới"

  Trong hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Học viện đã đào tạo cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ lý luận chính trị; cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Học viện luôn thực hiện tốt chức năng là công cụ tổ chức và tư tưởng của Đảng. Với những thành tích đó, Học viện đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, và gần đây nhất là danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội