DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết " Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại" của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, được trích từ Báo cáo Đề dẫn Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”, tổ chức tại Hà Nội, ngày 26-10-2017.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết " Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực: giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại" của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, được trích từ Báo cáo Đề dẫn Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”, tổ chức tại Hà Nội, ngày 26-10-2017.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào

  Ngày 30-8-2017, tại Thủ đô Viên Chăn (Lào), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện KHXH quốc gia Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào”. Đây là Hội thảo khoa học lần thứ 2 giữa 4 cơ quan, tiếp theo thành công của Hội thảo tại Bình Thuận (Việt Nam) vào tháng 6 -2017. Trang Thông tin điện tử Học viện trân trọng trích đăng Báo cáo đề dẫn Hội thảo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

  Sáng 05-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn như sau:

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo - Yếu tố bảo đảm thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử

  Khái niệm “Phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng chính thức lần đầu tiên tại Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (tháng 3-1989), cùng với khái niệm “hệ thống chính trị”. Sau đó, khái niệm này được đề cập trong Thông báo số 172 của Bộ Chính trị khóa VI (tháng 11-1989) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6-1991). Từ sau Đại hội VII trở đi, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khái niệm “phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng phổ biến và trở thành quen thuộc. 

 • Cần xác định rõ vị trí, chức năng của các trường chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  Thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mới đây, ngày 8/8/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) ngày 3/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiểu rõ hơn về công tác trường chính trị và kết quả thực hiện Quyết định trên trong 10 năm qua, Trang thông tin điện tử Học viện đã có cuộc phỏng vấn với GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội