TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

  • Công bố Quyết định kiểm toán tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

    Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-KTNN ngày 05/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 12/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội