Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 4-2019

  10:36 15/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 582

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 4-2019

  KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  3. Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - 55 năm giữ vững truyền thống và phát triển

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  6. PHAN THANH KHÔI - NGUYỄN THỊ HÀ: Bài học xây dựng nông thôn mới từ những chỉ dẫn của Ph.Ăngghen về phát triển bền vững

  12. NGUYỄN TÙNG LÂM: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội phát triển hài hòa

  18. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  23. MẪN VĂN MAI - HÀ SƠN THÁI: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vận mệnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực

  29. NGUYỄN VĂN THẾ: Độc lập, tự chủ và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  37. NGUYỄN DƯƠNG HÙNG - TRIỆU VĂN BÌNH: Tăng cường công tác vận động quần chúng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên

  42. ĐINH QUỐC TRIỆU - NGUYỄN QUANG BÌNH: Kinh tế tư nhân sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng

  47. NGUYỄN ANH TUẤN - ĐỖ QUỲNH HOA: Từ chức trong công tác cán bộ ở Việt Nam hiện nay

  53. DƯƠNG THỊ THANH XUÂN: Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trước yêu cầu mới

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  59. HỒ TRỌNG HOÀI: Chủ nghĩa tư bản hiện đại - Khả năng điều chỉnh và giới hạn

  64. ĐỖ THỊ THẠCH - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử

  THÔNG TIN - TƯ LIỆU

  69. NGUYỄN TIẾN MẠNH: Giới thiệu đề tài khoa học “Giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  Tác giả: BBT