Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 1-2020

  13:53 16/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1093

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 1-2020. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  3.       NGUYỄN TRỌNG PHÚC Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa qua 90 năm ra đời và phát triển

  9.       LÂM QUỐC TUẤN - NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng

  15.     ĐINH NGỌC QUÝ: Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

            Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  20.     TRẦN VĂN PHÒNG: Giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin

  26.     LƯU VĂN SÙNG: Chủ nghĩa xã hội và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  31.     AN NHƯ HẢI: Lý luận của C.Mác về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

  38.     TRỊNH XUÂN THẮNG: Quan điểm của V.I.Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng, phát triển trong thực tiễn ở Việt Nam

  46.     NGUYỄN NHÂM - LÊ THỊ TÌNH: Chủ động, tích cực tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội để Việt Nam “đi tắt, đón đầu” trong chiến lược phát triển

  52.     NGUYỄN THANH HẢI: Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  59.     TRƯƠNG MINH DỤC: Kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Giải pháp then chốt trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

  67.     BÙI THANH TUẤN: Một số khó khăn, thách thức trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

  73.     ĐÀO THỊ THANH THỦY: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra

  80.     NGUYỄN NGỌC ÁNH: Vĩnh Phúc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  87.     NGUYỄN THANH MỘNG - PHẠM NGỌC HÒA: Đồng Tháp thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

  Diễn đàn

  92.     TRƯƠNG HỒ HẢI: Bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước trước những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận

  99.     NGUYỄN VĂN ĐÁNG: Phát triển xã hội ở Việt Nam - “Quản lý” hay “Quản trị”?

  105.   PHẠM VĂN HÒA: Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Quốc tế

  110.   HÀ MỸ HƯƠNG: Người Cuốc ở Trung Đông và bi kịch của một dân tộc

  117.   ĐỖ ĐỨC MINH - CÙ VĂN TRUNG: Chủ nghĩa dân túy và phòng, chống những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam hiện nay

  126.   TRẦN QUANG PHÚ: Xây dựng thành phố thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và những gợi mở cho Việt Nam

  133.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT