Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2019

  09:34 28/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 460

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3.       ĐỖ THỊ THẠCH: Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội: Giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển

  10.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI

  16.     LÊ THỊ THANH HÀ: V.I.Lênin bàn về chuyên chính vô sản và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

  24.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

            Kỷ niệm 100 năm Quốc tế Cộng sản

  29.     HỒ TRỌNG HOÀI: Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  35.     NGUYỄN VĂN QUYẾT - KHUẤT TRỌNG NAM: Quan điểm của Quốc tế Cộng sản về vấn đề dân tộc thuộc địa và ý nghĩa với cách mạng Việt Nam

  40.     Nguyễn Dương Hùng - Vũ Thị Xuân Mai: Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu - vai trò và bài học kinh nghiệm

            Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  46.     LÊ NGỌC HÙNG: Đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam: Lý thuyết hệ thống và kiến tạo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp

  53.     PHẠM VĂN THẤU: Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất bản và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực xuất bản ở nước ta 

  60.     NGUYỄN VĂN TỴ: Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  66.     NGUYỄN THỊ BÁO: Giải pháp thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

  71.     LÊ VĂN CƯỜNG: Thực hiện các chức năng của công đoàn khi Việt Nam gia nhập CPTPP - Một số vấn đề đặt ra

  77.     LÊ THỊ HƯƠNG: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

  85.     ĐẶNG PHƯƠNG HẢI: Chức năng giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  91.     PHẠM NGỌC HÒA: Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay

            Diễn đàn

  96.     NGÔ ĐÌNH XÂY: Động lực đổi mới đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  102.   VÕ THỊ HOA: Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

  Quốc tế

  108.   LÊ DUY THẮNG - TRẦN TUẤN SƠN: Quân đội Nga ứng phó với “Cách mạng màu”

  114.   TRẦN ÁNH TUYẾT: Vấn đề tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

  118.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT